Özel Haber

KKTC basını tamamen susturulmaya çalışılıyor!

UBP-DP-YDP hükümeti basın ve ifade özgürlüğünü tamamen kaldırmaya niyetli! Tasarı 'Özel Hayatın Gizliliği' kisvesi altında ifade özgürlüğünü ömür boyu hapisle cezalandırıyor!

UBP-DP-YDP Hükümeti KKTC'de ifade özgürlüğünü tamamıyla sonladırmak niyetiyle, Ceza Yasası'ndaki bazı maddeleri yeniden düzenledi.

'Yasa tasarısı'nda 'müfsit yayın cezası' yeniden düzenlendi. 'Zem ve kadih'in ve 'zemmedici malzeme' kavramlarını yeniden tanımlandı. Tasarıya göre, bazı maddelere uymayanlar ağır bir suç işlemiş sayılacak ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek'!

'Yasa tasarısı'nın gerekçesinde, 'Bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları ve/veya sosyal medya mecralarında denetimsizce yapılan tüm yayın, haber ve/veya konuşmaların, Anayasanın 19’uncu Maddesi tahtında düzenlenmiş olan “Özel Hayatın Gizliliği” kuralına aykırılık oluşturmaması ve insanın var olma özgürlüğünü ortadan kaldıracak şekilde yapılmamasını gerektirmektedir' denildi.

'Yasa tasarısı'nda, Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 'ihanet'le ilgili 39'uncu Maddesi'ne atfen 'Aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için niyet eden ve açık bir fiil ve/veya basılmış ve/veya yazılmış yazıyı yayımlayan ve/veya  bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü ileti yolu ile bu niyetini açığa koyan herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve ömür boyu hapis cezasına kadar cezaya çarptırılabilir” ifadeleri geçiyor. 

Bu amaçlar ise Fasıl 154 Ceza Yasası'nda,

"(a) Devlet egemenliğini ortadan kaldırmak;
(b) Şiddet yolu veya zorlama ile Devleti aldığı önlemleri veya temsilcilerini değiştirmeye zorlamak veya herhangi bir baskı yapmak veya zorlama ile Devletin Yasama Meclisi veya yasa yapan makamlarını tehdit etmek veya hareketten men etmek için Devlete karşı savaş ilân etmek;
(c) Ülkeyi silah yolu ile işgal etmesi için herhangi bir yabancıyı tahrik etmek" olarak geçiyor. 

Bu da ifade özgürlüğünü kullanarak, devleti ve devletin makamlarını eleştiren herhangi bir kişinin ağır bir suç işlemekle suçlanabileceğini gösteriyor.

Bugünden itibaren KKTC'de en önemli gündem maddesi olması beklenen 'yasa tasarısı' şöyle:

'CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇE


Günümüzde bilişim sistemlerinin hayatımızın her alanına girmesi sonucunda meydana gelen durdurulamaz teknolojik eylemler, iş ve sosyal hayatlardaki ifşalarla ilgili suç ve ceza kavramlarının günümüze uygun olarak yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. 

Bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları ve/veya sosyal medya mecralarında denetimsizce yapılan tüm yayın, haber ve/veya konuşmaların, Anayasanın 19’uncu Maddesi tahtında düzenlenmiş olan “Özel Hayatın Gizliliği” kuralına aykırılık oluşturmaması ve insanın var olma özgürlüğünü ortadan kaldıracak şekilde yapılmamasını gerektirmektedir. 

Yukarıdaki gerekçeler ışığında Ceza Yasasında yer alan gerek bazı tanımların gerekse suçu oluşturan unsurların günümüzün bilişim ve teknolojik koşullarına göre yeniden düzenlenmesi amacıyla işbu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.


MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.    Yasanın kısa ismi düzenlenmiştir.
    
Madde 2.    Yasanın 2’nci maddesi ile Esas Yasanın, 39’uncu maddesinin birinci paragrafı yeni teknolojilerin sosyal medya mecraları ve bilişim teknolojilerinin kullanım şekillerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.  
    
Madde 3.    Yasanın 3’üncü maddesi ile Esas Yasanın 47’nci maddesindeki müfsit yayınların kapsamı günümüz teknolojileri gereği yeniden düzenlenmiş ve kapsam genişletilmiştir. 

Madde 4.    Yasanın 4’üncü maddesi ile Esas Yasanın 48’inci maddesinde yer alan alan ve suçun unsurlarından olan müfsit niyetin daha açık tanımlanabilmesi için madde yeniden kaleme alınmıştır. 
    
Madde 5.    Yasanın 5’inci maddesi ile Esas Yasanın 50’inci maddesi, Tasarının diğer maddelerdeki değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları ile yayımlanan gerçek dışı haber ve/veya ifşalar da kapsama alınmıştır. 
    

Madde 6.    Yasanın 6’ncı maddesi ile Esas Yasanın 51’inci maddesi, maddeye bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları ifadeleri eklenerek yeniden düzenlenmiştir.
    
Madde 7.    Yasanın 7’nci maddesi ile Esas Yasanın 68’inci maddesinin hangi sıfata sahip kişilerle ilgili olduğunun daha açık belirlenebilmesi için madde yeniden kaleme alınmıştır. 
    
Madde 8.
Yasanın 8’inci maddesi ile Esas Yasanın 99’uncu maddesinde yer alan kamuya açık yer kavramı daha belirgin olarak ifade edilmiştir. 
    
Madde 9.    Yasanın 9’uncu maddesi ile Esas Yasanın 142’nci maddesinde yer alan dine hakaret eden yayınların da bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları ile işlenmesi de kapsama alınmıştır. 
    
Madde 10.    Yasanın 10’uncu maddesi ile Esas Yasanın 171’inci maddesinde yer alan  müfsit yayın cezası günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
    
Madde 11.    Yasanın 11’inci maddesi ile Esas Yasanın 194’üncü maddesinde yer alan zem ve kadih tanımlaması yeniden düzenlenmiştir.
    
Madde 12.    Yasanın 12’nci maddesi ile Esas Yasanın 195’inci maddesinde yer alan zemmedici malzeme tanımı yeniden  düzenlenmiştir.
    
Madde 13.    Yasanın 13’üncü maddesi ile Esas Yasanın 197’nci maddesinde yer alan  yayımlama eyleminin bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları ile yapılan şeyleri de kapsamına alacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
    
Madde 14.    Yasanın 14’üncü maddesi ile Esas Yasada sehven eksik bırakılan Yasanın yürütme yetkisi düzenlenmiştir.
    
Madde 15.    Yasanın 15’inci maddesi ile Esas Yasada sehven eksik bırakılan Yasanın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir.
    
Madde 16.     Yasanın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir.
        

CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
    
Kısa İsim
Fasıl 154
         3/1962
       43/1963
       15/1972
       20/1974
       31/1975
         6/1983
       22/1989
       64/1989
       11/1997
       20/2004
       41/2007
       20/2014
       45/2014
       14/2020    1. Bu Yasa, Ceza (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Ceza Yasası ile birlikte okunur.
    
Esas Yasanın 39’uncu Maddesinin    2.  Esas Yasa, 39’uncu maddesinin “birinci paragrafı” kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni “birinci paragraf”  konmak suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi            “Aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için niyet eden ve açık bir fiil ve/veya basılmış ve/veya yazılmış yazıyı yayımlayan ve/veya  bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü ileti yolu ile bu niyetini açığa koyan herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve ömür boyu hapis cezasına kadar  cezaya çarptırılabilir.” 
            
Esas Yasanın  47’nci     3. Esas Yasa, 47’nci madde kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 47’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin    
Değiştirilmesi        “Müfsit Gizli İttifak ve Müfsit     

47.    (1)    Ortak amaçlı herhangi bir müfsit niyeti gerçekleştirmek için başka kişi ve kişilerle gizli ittifak yapan ; veya
        Niyetli Yayınlar        

(2)    Bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayımlayan; veya

(3)    Müfsit niyetle herhangi bir kelime veya belge yayınlayan veya herhangi bir şekilde görünebilen gösteride bulunan herhangi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve 5 (beş) yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.”


Esas Yasanın  48’inci
Maddesinin
Değiştirilmesi    4.    (1)    .Esas Yasa, 48’inci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları kaldırılmak ve yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (a), (b) ve (c) fıkraları konmak ve ondan sonra gelen fıkralar yeniden sayılandırılmak suretiyle   değiştirilir:
    
            “(a)   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin egemenliğinini, veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarını veya sakinlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yasa ile kurulmuş başka herhangi bir şeyin yasal olmayan yollardan değiştirilmesini sağlama teşebbüsünde bulunmaya kışkırtmayı; 
            (b)    Cumhurbaşkanına ve/veya Yasa ile  kurulmuş Devlete karşı,  nefret uyandırmayı ve/veya hoşnutsuzluk ve/veya soğukluk yaratılmasını kışkırtmayı ve/veya Cumhurbaşkanı ile Devleti aşağılamayı ve/veya küçük düşürmeyi ve/veya alay konusu yapmayı; veya”
            (c)    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetini ve/veya hükümet üyelerini ve/veya Devletin adalet ve/veya yargı yönetimini aşağılamayı ve/veya küçük düşürmeyi maçlayan bir niyeti anlatır.”

                
Esas Yasanın 50’nci    5. Esas Yasa, 50’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 50’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin                
Değiştirilmesi        “Halk Arasında Korku ve Endişe Yaratmak Niyeti ile Gerçek Dışı Haber Yayımlama    

50. Gerçek olmadığını bildiği herhangi bir beyanı, söylenti veya raporu, halk arasında korku veya endişe yaratmak niyetiyle herhangi bir yöntemle yayımlayan ve/veya bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayımlayan ve/veya tekrar yayımlayan herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur.”
                
Esas Yasanın 51’inci Maddesinin    6. Esas Yasa, 51’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının birinci paragrafı ve “Ancak” koşul bendi kaldırılmak ve yerlerine aşağıdaki yeni “birinci paragraf” ve yeni “Ancak” koşul bendi konmak  suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi    
        “(1)    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sakinlerinin şiddete başvurmasını teşvik eden bir beyanı yayımlayan, basan veya bir toplantıda beyan veren ve/veya bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayımlayan herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde (12) on iki aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
         Ancak, bu tür bir beyanın sadece aşağıdaki amaçların herhangi biri için basılması, yayınlanması veya verilmesi halinde, kanıtlama yükümlülüğü beyanı verene ait olmak üzere, hiçbir kişi bu madde kurallarına aykırı bir suç işlemiş olmaz;”
                
Esas Yasanın 68’inci Maddesinin    7. Esas Yasa, 68’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 68’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi
        “Yabancı Devlet Yetkililerine Zem ve Kadih    68.  Bir kişiye zem ve kadih halinde yeterli olacak kadar haklı bir sebebi veya mazereti olmaksızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, Bakanlar,  herhangi bir ülke Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, hükümdar, prens, elçi veya Devlet temsiliyetini haiz bir görevi yürüten  yetkililerin mensup olduğu ülke arasındaki huzur ve dostluğu bozmak niyetiyle küçük düşürmek, tahkir etmek veya nefret veya hakarete uğratmak eğiliminde olan okunacak herhangi bir yazı veya görülecek herhangi bir işaret veya resmi şekil, amblem veya resim veya karikatür yayınlayan ve/veya bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayımlayan herhangi bir kişi,  hafif bir suç işlemiş olur.”
Esas Yasanın 99’uncu Maddesinin    8. Esas Yasa, 99’uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 99’uncu madde konmak suretiyle değiştirilir:
Değiştirilmesi        “Kamuya Açık Yerde ve/veya 
Bilişim Sistemleri ve/veya Kitle İletişim Araçları Kullanılarak Sövme    

99.    (1)    Her kim kamuya açık bir yerde veya kamuya açık olmayan bir yerde ancak, kamuya açık bir yerde bulunan herhangi bir kişinin işitebileceği bir biçimde veya koşullar altında başka herhangi bir kişiye, orada hazır bulunan bir kişiyi bir müessir fiil işlemeye tahrik  edecek biçimde söverse, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin 3 (üç) katına kadar para cezasına veya 1 (bir) aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 (2)    Her kim bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayımlarsa, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin 3 (üç) katına kadar para cezasına veya 1 (bir) aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.”
                    
 Esas Yasanın 142’nci    9. Esas Yasa, 142’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 142’nci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin                    
Değiştirilmesi        “Dine Hakaret Eden Yayınlar    142. Bir dini kötülemek veya o dine inananları üzmek veya onlara hakaret etmek niyetiyle, bir kısım kişilerin dinine açıkça hakaret sayacakları,  bir kitap veya broşür veya bir gazetede veya muntazam devrelerle yayınlanan bir gazetede herhangi bir makale veya mektupla ve/veya  bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayımlayan herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur.”
                
Esas Yasanın 171’inci    10. Esas Yasa, 171’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin                
Değiştirilmesi        

(2)    Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki fiilin basın, yayın ve/veya  bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü ileti yolu ile yayımlayan herhangi bir kişi, hafif bir suç işlenmiş olur ve mahkumiyeti halinde, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin 6 (altı) katına kadar para cezasına veya 2 (iki) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.”
            
Esas Yasanın 194’üncü    11. Esas Yasa, 194’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 194’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin            
Değiştirilmesi
        “Yayım Yolu ile Zem ve Kadih    194. Baskı, yazı, boyanmış materyal, resim, maket, reklam, pano, amblem, sembol, karikatür ve benzeri materyallerle ve/veya jestler, mimikler, söylenen sözler veya başka seslerle veya bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü ileti yolu ile diğer bir kişiyi zemmetme niyetiyle o kişi ile ilgili olarak herhangi bir zemmedici malzemeyi yasa dışı olarak yayımlayan herhangi bir kişi,  "yayım yolu ile zemmetme" olarak adlandırılan hafif bir suç işlemiş olur.”  

Esas Yasanın 195’inci    12. Esas Yasa, 195’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 195’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin                
Değiştirilmesi        “Zemmedici Malzeme    195. Bir kişiye herhangi ağır bir suç isnadında bulunmak ve onu genel nefrete, hakarete veya tiksindirilen duruma düşüren somut bir isnatta bulunulması ve/veya onu genel nefrete, hakarete veya tiksindiren duruma düşüren materyal kullanılması zemmedici malzeme sayılır.”
             
Esas Yasanın 197’nci    13. Esas Yasa, 197’nci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin            
Değiştirilmesi        “(1)    Bir kimse, zemmedici malzemenin nakledildiği baskıyı, yazıyı, boyanmış materyali, resmi şekli, maketi, reklamı, panoyu, amblemi, sembolü, karikatürü ve benzeri materyali ve/veya başka aracı teşhir etme ve/veya sergileme, okuma, dinleti, ezbere okuma, tarif etme, teslim etme ve/veya bilişim sistemleri ve/veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü ileti yolu ile ve/veya herhangi başka biçimde hareketle bunların zemmedici anlamının zemmedilen kişi veya başka herhangi bir kişi tarafından öğrenilmesine sebep olursa zemmedici malzeme yayımlanmış olur.”
            
Esas Yasaya Yeni 375’inci     14. Esas Yasa, aşağıdaki yeni 375’inci madde eklenmek suretiyle değiştirilir.
Maddenin Eklenmesi        “Yürütme Yetkisi    375. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.” 
    
Esas Yasaya Yeni 376’ncı     15. Esas Yasa, aşağıdaki yeni 376’ncı madde eklenmek suretiyle değiştirilir:
Maddenin Eklenmesi        “Yürürlüğe Giriş    

10. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.”
            
Yürürlüğe Giriş    16. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.'

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın