Dünya

Resmi Gazete’de öne çıkanlar

►Yabancı para biriminden kaçınılmasını isteyen hükümet sterlin üzerinden kiralama yapıyor ►Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi Ersen Sancak oldu ►Eğitim için Türkiye Cumhuriyeti'nden 29 Mayıs - 4 Haziran 2022 tarihleri arasında KKTC’ye gelip giden emniyet mensuplarının konaklama masrafları Polis Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçesi’nden karşılanacak ►Onur Turizm Ticaret ve Endüstri Ltd.'ye ‘güneşlenme’ maksatlı iskele yapma izni verildi ►Uluslararası Antlaşmalar ile Protokollerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi için Avukat Saffet Nadiri Üst Düzey Sözleşmeli Personel olarak istihdam edildi.

Resmi Gazete’nin 18 Haziran 2022 nüshasında öne çıkan Bakanlar Kurulu kararları:

"KARAR SAYISI: Ü(K-I)190-2022 

GİRNE KAZASINA BAĞLI OZANKÖY HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN VE CRIBS INTERIORS LTD.'YE KİRALI OLAN EMLAKIN KİRA MUKAVELESİNE EK SÖZLEŞME YAPILMASI VE YENİDEN DÜZENLENMESİ 

(Önerge No:515/2022) (KKTCBb.) 

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi Yönetim Kurulunun önergeye ekli K/151/2021 sayı ve 30.9.2021 tarihli kararı ile K/9/2022 sayı ve 21.3.2022 tarihli kararına istinaden, Bakanlar Kurulunun almış olduğu Y(K-I)88-2015 sayı ve 14.1.2015 tarihli kararı uyarınca, 6.2.2015 tarihinde akdolunan kira sözleşmesinin aşağıda belirtilen maddeler dışındaki tüm kiralama şartlarının aynı kalmasına, mevcut sözleşmeye ek sözleşme yapılmasına, işbu ek sözleşmenin imzalanmasının mezkur sözleşmeyi geçersiz kılmamasına, ek sözleşmenin imza tarihinden itibaren geçerli sayılmasına ve sadece mezkur sözleşme şartlarının düzenlenmesi ve/veya tadili olarak tarafların mutabık kalması koşulu ile aşağıdaki şartlarla ek bir sözleşme imzalanmasına karar verdi. 
i. Kiracı İsmi: Cribs lnteriors Ltd. 

ii. Adres: Girne Kazasına bağlı Ozanköy hudutları dahilinde V/H: Xll.22.W2 Parsel No: 107/2 tapu referanslı takriben 8 dönüm alanındaki emlak. 

iii. Mukavelede İyileştirme Yapılacak Kira Bedelleri: 
1.2.2017-31 .1.2023 6.000 Stg./6 Yıl için (Altı Bin İngiliz Sterlini) 
1.2.2023-31.1.2024 3.200 Stg./Aylık (Üç Bin İki Yüz İngiliz Sterlini) 
1.2.2024-31.1.2035 %5 Artış/Yıl 

iv. Koşullar: Kiracı, iş bu Bakanlar Kurulu kararına müteakip azami 15 gün içerisinde ek sözleşmeyi imzalamak ve imza tarihinde 1.2.2017-31.1.2023 (6 yıl) yıllarını kapsayan 6 yıllık kira bedeli olan 6.000 Stg.'yi peşin ödemek zorundadır. 

v. Yatırım Süresi: Kiracı , yatırımını 31 .1.2023 tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.

vi. Yatırım Teminatı: 10.000 Stg. (On Bin İngiliz Sterlini) 
18.6.2022”

“KARAR SAYISI: Ü(K-I)199-2022 

H(K-I) 2441-2017 SAYI ve
18.9.2017 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARININ TADİL EDİLMESİ 

(Önerge No:572/2022) (İ.B.) 

"Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığında, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi Türkeş Karacadal'ın emekli olmasından dolayı Bakanlar Kurulunun almış olduğu H(K-I) 2441-2017 sayı ve 18.9.2017 tarihli kararın tadil edilerek görev değişikliğine gidilmesine ve söz konusu göreve yine Devlet Emlak ve Mazleme Dairesi Müdürlüğünde 1. Derece Kıdemli Emlak Memuru olarak görev ifa eden Ersen Sancak'ın yetkilendirilmesine karar verdi. 
18.6.2022”

KARAR SAYISI : Ü(K-I)203-2022 

EĞİTİM İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDEN ÜLKEMİZE GELEN EMNİYET MENSUPLARININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI 

(Önerge No:580/2022) (KKTCBb.) 

“Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan "3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında işbirliği Protokolü" çerçevesinde, 29 Mayıs - 4 Haziran 2022 tarihleri arasında T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından, KOM Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi vermek üzere ülkemize gelen Komiser Çağrı Furkan Örsel, Komiser Mert Korkmaz ve Polis Memuru Ziya Yıldırım'ın geliş - dönüş uçak biletleri T.C. Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanmış olduğundan, ülkemizde bulundukları süre içerisindeki konaklama masraflarının Polis Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 19-00-03-1-1-1-03-6-1-02 "Ağırlama , Tören , Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.
18.6.2022”

KARAR SAYISI: Ü(K-I)205-2022 

ONUR TURiZM TİCARET VE ENDÜSTRİ LTD.'YE İSKELE YAPMA İZNİ VERİLMESİ 

(Önerge No:583/2022) (B.U.B.) 

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Onur Turizm Ticaret ve Endüstri Ltd.'nin iskele kazası hudutları dahilinde kullanımında olan Ada:181, Pafta/Harita: S31-B-24-D-4'de 123, 124, 125 parsel numaralı arazi içerisinde güneşlenme maksatlı iskele yapımına ilişkin müracaatı, deniz ve kıyının durumu açısından Limanlar Dairesi Müdürlüğünce değerlendirilmiş olup, uygun bulunduğundan, konu iskelenin yapımına ilişkin olarak, İskele Kaymakamlığı, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı , Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüklerinden alınan önergeye ekli görüş yazılarında belirtilen şartlara bağlı kalınması koşulu ile Fasıl 78 iskeleler Yasası'nın 3'üncü maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Onur Turizm Ticaret ve Endüstri Ltd'ye güneşlenme maksatlı iskele yapımı için izin verilmesine karar verdi. 
18.6.2022”

KARAR SAYISI: Ü(K-I)206-2022 

SAFFET NADİRİ'NİN ÜST DÜZEY SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ 

(Önerge No:586/2022) (KKTCBb.) 

“Bakanlar Kurulu, Hükümet adına akdolunan Uluslararası Antlaşmalar ile Protokollerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi için, KKTC Başbakanlığı ile Bakanlıklar arasındaki gerekli koordinasyonun sağlanmasına yönelik bir yapı oluşturulması, ayrıca Başbakanlık adına bu işlemlerin takibinin yapılabilmesi hususunda hizmetlerine ihtiyaç duyulan Avukat Saffet Nadiri'nin, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası ile 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasının 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak Üst Düzey Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesine ve gerekli ödeneğin, Başbakanlık 2022 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 03-01-01-1-1-1-01-2-1-01 "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.
18.6.2022”

Kaynak: Devlet Basımevi

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın